Хирургично отделение

Хирургично отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на втори етаж в Блок А на болницата. Отделението разполага с 24 легла и операционен блок. В ХО работят 9 лекари и 16 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Михаил Савов. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/. В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Урология” с второ ниво на компетентност.

            Отделението работи по широк кръг профилни дейности в областта на хиругията. За една година преминават средно 1052 пациенти и са извършени 700 операции. За времето на своето съществуване и с оглед качеството на предлаганите услуги ХО се утвърди като водещ хирургичен център не само в областта, но се приемат и много пациенти от други области. 

Работата на персонала е съобразена с най-новите тенденции в медицинската наука и се подчинява на добрата медицинска практика в хирургията. Качеството на здравното обслужване в Хирургично отделение се определя от следните критерии:

  • Ø      безопасност;
  • Ø      удовлетвореност на пациента;
  • Ø      икономическа и социална ефективност;
  • Ø      равенство на шансовете ( социална справедливост);
  • Ø      приемлива цена;  ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ Д.М.Н
  • Ø      достъпност и своевременност;
  • Ø      адекватност;
  • Ø      крайни резултати  на здравното обслужване;
  • Ø      здравен статус;

Качествените показатели за оценка на хирургичната помощ:

§професионална квалификация и контрол върху нея;

§ефикасност и ефективност на хирургичната работа;

§ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;

§ефикасност и ефективност на оперативното лечение;

§грижи за болния;

§контрол на асептиката и антисептиката;

§вътреболнични инфекции с подчертан ефект на нозокомиални раневи инфекции.

 

 Операционният блок разполага с три операционни зали – две септични и една асептична зала.

 Хирургично отделение е оборудвано с изключително модерна апаратура и оборудване за осъществяване на дейността си.

 Отделението има сертификат за качество ISO-9001, издаден през 2012г.

Д-Р ВАСИЛ ПЕНЧЕВ

 

 

 

 

 

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

   На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

   Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

   Ще бъдете насочени към хирургичния приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

  След това ще се качите в хирургично отделение на 2-ри етаж, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

   Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Д-Р ЛЮБОМИР ФРОЛОШКИ  

 

   Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

   Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване след хирургичната интервенция, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

   Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

 

Телефон за връзка с Хирургично отделение 0701 59534.